Posts Tagged “PLN”

Pada satoe hari Saptoe-Minggoe kemaren, saia ada satoe oesaha membikin replika Meteran PLN seperti jang terdapat di roema’ sekarang ini. Meteran PLN ini dibikin dari selembar kertas 100gr jang soedah ditjetak dengan itoe Meteran PLN poenja patroon. Dengan bantoean goenting dan ‘cutter’, itoe patroon dipotong sasoeai bentoeknja, komdian dilipat dan dilem. Djadilah satoe bentoek ketjil daripada itoe Meteran PLN.

Djika toean² dan njonja² kapingin membikin ini Meteran PLN, ataoepoen bentoek² jang lain sabagainja, jij bisa koendjoengin di paper-replika.com.

Meteran PLN

Comments 1 Comment »