Posts Tagged “molenvliet”

Bin Seng, Sabtoe 8 Juli 1922

Satoe firma di Molenvliet Oost telah katjoerian barang-barang saharga doea ratoes roepia.

Comments No Comments »