Posts Tagged “balsem”

Satoe roema tangga baroe boleh dibilang lengkep, kaloe soeda sedia obat Balsem tjap Baoeng.
Apa Toean soeda sedia?
Inilah barangnja jang toelen.

Dikloewarken oleh:
Tan Eng Hwat
Semarang

Balsem Tjap Baoeng

Comments 1 Comment »