1945-08-20-indonesia-merdeka

“Soeara Asia”
Tanggal 17/8 2605, hari
Bangsa Indonesia menjatakan
kemerdekaannja….

Pada saat Toean tiba
wahai Dewi Merdeka
tiadalah koeasa kata-kata
meloekiskan getaran mesra
dihati beta …
titik berlinang air mata
menitik diboemi
menjoesoen seloka
penjamboet hari
bangsa merdeka …

Pada saat Toan tiba
bagai sinar Soerja djaja
menemboes awan
menerang wathan
menggerak djiwa alam Noesantara
bagai angin dikala pagi
menghamboer wangi
menaboer sari
menjegar boeana persada Pertiwi
bersoedjoetlah beta
chidmat …

dan bersama semerbak boenga
berhamboer keangkasa raja
disamboet moerai berkitjaoe ria
dibawa angin ke alam semesta
meloeaplah di kalboe beta
rasa sjoekoer tiada tara …
sjoekoer pada Ilahi
pada Pertiwi
pada segala jang soetji …

Lama Toean dinanti
dikedjar senantiasa
djalan penoeh berdoeri
rela ditempoeh djoea …
djoerang sengsara
pedang kematian
tiadalah koeasa
memadam njala
api kemerdekaan …

Kini Toean ‘lah tiba
diapit arwah pahlawan moelia
melaloei awan sengsara
bersoea poela bangsa setia
membawa sinar harapan djaja …

Seketika bergetar mesra
seisi alam Noesantara …
rakjat bersorak
melati mewangi
air beriak
njioer melambai
moerai berkitjaoe
padi berdjoerai
ombak bergoeraoe
roempoen berdesaoe …
semoea menjamboet ria
saat Toean tiba:
Merdeka …

Maka berkilaoelah negara kepoelaoean baroe
oentalan zamroet dilaoetan biroe
dikeliling chatoel’istiwa …

Indonesia Raja menggeletar
Sang Merah-Poetih berkibar …

Dan tinggi memboemboenglah do’a
seroean salam bahagia
rakjat Noesantara:
hidoep, hidoeplah Negara Indonesia Merdeka
oentoek kemoeliaan noesa dan bangsa
oentoek keselamatan manoesia bersama
oentoek kesedjahteraan doenia raja
hidoep merdeka oentoek selama-lamanja
… … … … … … … …
Ja Allah, ja Rabbi
restoeilah Negara ini …

Azis

Leave a Reply