Pada satoe hari sintjia tahoen ini ada terdjadi soeatoe kedjadian alam jang menakdjoepken, iaitoe jang dinamaken Gerhana Matahari Tjintjin. Sajangnja satoe hari dimana terdjadinja gerhana ini, terdapet mendoeng tebal di saanteronja kota Djakarta. Kerna itoe soenggoe soesa oentoek mendapatken satoe foto gerhana jang tjakep.

Gerhana ini terdjadinja dikarenaken adanja boelan jang menoetoepin sebagian tjahja matahari jang sampe ke boemi.

Leave a Reply